نشریه

بزودی اولین شماره از مجله دو سالنامه «اسلام و دنیای معاصر»  از سوی حوزه-آنلاین منتشر خواهد شد.