تهذیب

        محمد مؤذن سلطان آبادی
مدرک حوزوی: سطح 4 رشته کلام اسلامی
مدرک دانشگاهی: دکتری رشته مدرسی معارف